Polityka zwrotów

Zwroty

  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni licząc od daty wydania Dzieła Konsumentowi,poprzez zwrot towaru w stanie nienaruszonym. Koszt przesyłki zwrotnej, w tym koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Konsument.
  2. Zwrotu zakupionego Dzieła należy dokonać na adres: Design Partners s.c., ul. Noakowskiego 12/43, 00-666 Warszawa, tel. 509959586.
  3. Do zwracanego Dzieła należy dołączyć fakturę lub paragon oraz podać numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot ceny sprzedaży Dzieła.
  4. Galeria nie dokonuje odbioru przesyłek nadanych za pobraniem zwrotu ceny.
  5. W przypadku dokonania przez Konsumenta zwrotu towaru zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, Galeria zwraca uiszczoną cenę sprzedaży, w terminie 14 dni, licząc od dnia dokonania zwrotu Dzieła przez Konsumenta, na podany przez niego rachunek bankowy.

Reklamacja

  1. W wypadku, gdy zakupione Dzieło w chwili jego doręczenia jest niezgodne z umową, Konsument uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji zakupionego dzieła. Uprawnienie powyższe przysługuje Konsumentowi jedynie w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy licząc od dnia doręczenia Dzieła. Po tym terminie uprawnienie do złożenia reklamacji wygasa.
  2. Reklamacja, o której mowa w ustępie poprzedzającym nie przysługuje, jeżeli Dzieło odpowiada podanemu na stronie Galerii opisowi lub ma cechy widoczne na przedstawionej na stronie Galerii fotografii.
  3. Za niezgodność z umową nie uważa się nieznacznych różnic kolorystycznych występujących pomiędzy prezentacją fotografii Dzieła zamieszczoną na stronie Galerii, a oryginałem Dzieła, które wynikają z przyczyn technicznych, w związku z czym nie mogą być one przedmiotem reklamacji. Galeria dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych Dzieł były jak najlepszej jakości.
  4. O niezgodności Dzieła z umową należy powiadomić Galerię na piśmie lub drogą elektroniczną (wiadomość e-mail).
  5. Reklamacje zgłoszone w sposób i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: galeria@wetonwet.pl.

preloader