Polityka prywatności

1. Rejestracja Klienta dokonywana jest po podaniu danych w formularzu rejestracyjnym. 

2. Podanie przez Klienta danych rejestracyjnych jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Dzieła. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta. 

3. Klient zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. W razie wątpliwości za skuteczny uznaje się kontakt lub doręczenia na adresy podane w formularzu rejestracyjnym. 

4. Galeria zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym będą nieprawidłowe lub niewystarczające do realizacji zamówienia (niepełne). 

5. Dokonanie rejestracji na stronie Galerii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Galerię danych osobowych Klienta (jeżeli takie zostały podane). Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z przedmiotem działalności Galerii. 

6. Galeria przetwarza dane osobowe Klienta w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). 

7. Administratorem danych osobowych jest firma Design Partners s.c., spółka zarejestrowana pod adresem: ul. Noakowskiego 12/43, 00-666 Warszawa, NIP: 5252551021.

8. Z Administratorem można się kontaktować: za pomocą poczty elektronicznej, na adres: galeria@wetonwet.pl.

9. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta Klienta w Galerii, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za zakupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi Klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym. 

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Klienta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na żądanie Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 9, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), banki, obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także współpracujące z Galerią firmy, świadczące usługi w zakresie fakturowania, rozliczeń należności i księgowości.

11. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 9. 

12. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 9 powyżej. 

13. Klient ma prawo do: 

  • – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
  • – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, 
  • – żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
  • – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, 
  • – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, 
  • – cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, 
  • – wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

14. Klient nie ma ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w internetowej Galerii.

15. Dane osobowe Klienta mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Klientowi rabatu sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim wcześniejsze decyzje zakupowe Klienta, w oparciu o które Galeria będzie podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie pozwala także na ewentualne udzielenie odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w szczególności od zgromadzonych i opracowanych danych dotyczących Klienta.  

preloader